เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ขั้นตอนการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

???? ขั้นตอนการทำแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ จัดสอบในระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2564
1. ตรวจสอบ วัน เวลา และวิชาที่สอบ ตามตารางสอบที่กำหนด
2. เข้าเว็บไซต์โรงเรียนหนองทะเลวิทยา www.nwt.ac.th หรือ https://1th.me/c0fUH เพื่อเข้าระบบการสอบวัดผลปลายภาคเรียน
3. เลือกระดับชั้นเรียนในการเข้าทำแบบทดสอบ (ระบบจะแสดงวิชาที่สอบและเวลาสอบในวันปัจจุบันเท่านั้น)
4. นักเรียนทำแบบทดสอบและส่งข้อสอบตามเวลาที่กำหนดของการสอบในแต่ละวิชา
*** หมายเหตุ ***
✅ สามารถทำแบบทดสอบแต่ละวิชาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
✅ สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาของการทดสอบเท่านั้น (เข้าก่อน หรือเข้าหลังของเวลาสอบ จะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้)
???? นักเรียนต้องตรงเวลา และจัดเตรียมอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาของการทำแบบทดสอบ
???? หากพบปัญหาในการทำแบบทดสอบ ให้ติดต่อครูประจำวิชา หรือครูที่ปรึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^