เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แนวทางปฏิบัติ การฉีดวีคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน

✅ แนวทางปฏิบัติ การฉีดวีคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
▶️ ฉีดวัคซีนในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงพยาบาลกระบี่
✅ เตรียมเอกสาร จำนวน 3 รายการ ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
2. เอกสารแสดงความประสงค์การรับวัคซีน พร้อมผู้ปกครองลงนามยินยอม
3. เอกสารคัดกรองฉบับจริง
✅ เตรียมปากกาสำหรับลงลายมือชื่อ
✅ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน, ชุดพละ หรือเสื้อสีของโรงเรียน
✅ ผู้ปกครองพานักเรียนเข้ารับการฉีดตามวันเวลาและสถานที่กำหนดเท่านั้น
✅ ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
✅ มีปัญหา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^