เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เปิดเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 17 พ.ค. 65

???? ประกาศจากโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
???? กำหนดเปิดเรียนปกติทุกระดับชั้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
✅ ทางโรงเรียนมีความห่วงใยลูกๆ นักเรียนทุกคน จึงขอความร่วมมือให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
- นักเรียนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง (ก่อนวันเปิดเรียน)
- ถ่ายรูปผลตรวจ ATK พร้อมเขียนชื่อ - สกุล ระดับชั้น ส่งในกลุ่มไลน์ห้องเรียน / ผู้ปกครอง หรือส่งตามช่องทางที่ครูที่ปรึกษานัดหมาย ก่อนมาโรงเรียน
???? นักเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากครูที่ปรึกษาชั้นเรียน
???? ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^