เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การจัดการเรียนการสอนชดเชย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย
ด้วยโรงเรียนหนองทะเลวิทยา นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ทำให้เวลาเรียนของนักเรียนไม่ครบตามหลักสูตร โรงเรียนจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้กระทบการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โรงเรียนจึงกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชดเชย ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ตามหนังสือประกาศที่แนบ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^