เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้าย

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางกิ่งแก้ว สืบเหตุ

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งฤดี สิทธิเวช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพยุงศักดิ์ กูลช่าง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสุนารี มะฮามัด

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวจุฑามาศ เชี่ยวการ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวซันซิมา ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางเปี่ยมศรี เกี่ยวข้อง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุมณฑา ทิพย์แก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวสันต์ อุปมา

  ครู คศ.3

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางลัดดาวัลย์ ศรีสุข

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจุรีพร บุญทองแก้ว

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางธนิกานต์ โต๊ะระเหม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุปราณี ทับโทน

  ครู คศ.2

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายธนวิน การัยภูมิ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศรีอำไพ บุตรหลี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายสุทิน เกิดสุข

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ทองงำ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวอุสมา สายวารี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายศุภชัย ยะลาหะ

  ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

 • thumbnail

  นางเสียงทิพย์ ดำดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุวรรณี มุคุระ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายณัฐพล เศษขาว

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายบัญญัติ บิลละเต่ะ

  วิทยากรอิสลาม

 • thumbnail

  นายยูโซ๊ะ อาบูวะ

  วิทยากรอิสลาม

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 • thumbnail

  นายณรงค์ แดงเหมือน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวธัญญานุช ห่อบุตร

  ครู คศ.1

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางณัฐยา ศรีพะเนิน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางรัชนี ทศวิชิต

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศิริตะวัน นาควงศ์

  ครู คศ.3

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์ติมา หม่อมคช

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายเอกรินทร์ ไม้แก้ว

  ครูอัตราจ้าง

บุคลากร/เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นายสุรสิทธิ์ ช่างคิด

  ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายสมาน สารีศรี

  ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ สามะ

  เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวดรุณวิภา ห้าฝา

  แม่บ้าน

^