เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์:
ภายในปี 2564 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีปัญญา และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

อัตลักษณ์:
เป็นคนดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือสังคม

เอกลักษณ์:
บรรยากาศดีที่ น.ว.

พันธกิจ:
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสาร 2 ภาษา ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จนสามารถพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของตนเองสู่สังคมโลก
2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ทักษะในการพัฒนาวิชาชีพตนเอง สามารถร่วมมือร่วมพลังการเป็นเครือข่ายที่จะยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.พัฒนาองค์กรที่มีระบบและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
4.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานสากล ทักษะการคิด การสื่อสารทักษะในศตวรรษที่ 21 และความรู้คู่คุณธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย:
1. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสู่สากลตามความถนัดของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะสู่สากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถทักษะการจัดการเรียนการสอน เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ผ่านการร่วมมือรวมพลังเป็นเครือข่ายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
3.โรงเรียนมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีระบบอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
4.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานสากลผ่านการร่วมมือรวมพลังในการพัฒนาการ
ศึกษาร่วมกับชุมชนสถาบันการศึกษาองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร และมาตรฐานสากล
^