เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนหนองทะเลวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 288 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มีพื้นที่ทั้งหมด 165 ไร่ ตั้งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตร  และห่างจากถนนกระบี่-เขาทองประมาณ 400 เมตร
          โรงเรียนหนองทะเลวิทยาเดิมคือ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สาขาหนองทะเล เมื่อปีการศึกษา 2531  มีการประชุมโดยนายชลอ นครินทร์ ผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดกระบี่ และผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ร่วมกับสภาตำบลหนองทะเล สภาตำบลอ่าวนางและสภาตำบลเขาทอง  พร้อมทั้งชาวบ้านนำโดยนายสวัสดิ์ สายนุ้ย และผู้ใหญ่บ้านคือ นายเกษม เตบบุตร, นายสมโชค รักโอ, นายประหยัด เกบุตร, นายประภาส ใจตรง,นายนิยม สกุลสวน, นายสนั่น มิตรเมือง  เปิดรับนักเรียนได้ 36 คน  โดยมีคณะครูจากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เป็นผู้สอน และมีนายประนอม บุตรแขก  เป็นผู้ประสานงาน
          ปีการศึกษา 2532 สภาตำบลหนองทะเล โดยนายมานะ  โสเชื้อ พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  ประชาชน  เจ้าหน้าที่สามัญศึกษาจังหวัดกระบี่  โดย นางประหยัด  ศรีบุญชู  ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล    นายพยอม จันนิ่ม, นายชิดชนก โกกนท, นางอุไรรัตน์ สุขเกษม ประชุมวางแผนจัดตั้งโรงเรียน โดยเลือกที่สาธารณะหนองน้ำหมู่ที่ 1  ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  พื้นที่ 165 ไร่  และปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  บ้านพักครู  บ้านพักนักการภารโรง  คิดเป็นเงิน 500,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทโชคพนาและบริษัทเจียรวานิช ในการปรับพื้นที่บางส่วน ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเปิดรับนักเรียนได้ 21 คน  สภาตำบลหนองทะเล ได้จ้างครูมา 1 คน คือ นางสาวอังคณา  ดาราสุริยวงศ์
          ปีการศึกษา 2533  รับนักเรียนได้ 93 คน มีครูประจำการ 2 คน คือ นางสาววันเพ็ญ ทองงำ และนายสุนทร  ศรีเรือง และทางสภาตำบลได้จ้างครูสอน 1  คน คือ นางสาวอรพินทร์  ศรีนวลละออง  และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล  ชื่อ “ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา ” และในปีการศึกษา 2533  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36  คน สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น  จำนวน 33 คน  ประกอบอาชีพ 3 คน
          ปีการศึกษา 2534 ได้ย้ายสถานที่ทำการเรียนการสอนจากที่ทำการสภาตำบลหนองทะเล ไปยังอาคารเรียนในบริเวณที่เป็นสาธารณะประโยชน์หนองน้ำ ตำบลหนองทะเล ซึ่งได้รับมอบจากสภา   ตำบลหนองทะเล
          ปีการศึกษา 2540  โรงเรียนรับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนได้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดำเนินการงานภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา ( ค.อมต.สศ. ), โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน  ( สอร. ) ,โครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ( รพชส. ), โรงเรียนนำร่องการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  (Performance-Based-Budgeting ) , โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่ 3   เมื่อวันที่  6 กันยายน 2554 และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้าน”การสร้างอาชีพ  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมและเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557 และได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558
^