เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สารสนเทศโรงเรียน


จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
ม.1 2 31 37 68 15.89
ม.2 3 58 41 99 23.13
ม.3 3 64 62 126 29.44
รวม ม.ต้น 8 153 140 293 68.46
ม.4 2 17 24 41 9.58
ม.5 2 16 26 42 9.81
ม.6 2 17 35 52 12.15
รวม ม.ปลาย 6 50 85 135 31.54
รวมทั้งหมด 14 203 225 428 100
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนบุคลากรของโรงเรียน (แยกตามเพศ)

 
จำนวนบุคลากร
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - 1
ข้าราชการครู 7 19 26
พนักงานราชการ - 1 1
ลูกจ้างประจำ 3 - 3
ลูกจ้างชั่วคราว 5 3 8
รวม 16 23 39
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563
^